ระเบียบปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน

เครื่องแต่งกาย

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องสวมเครื่องแบบของบริษัทฯ ให้เรียบร้อย และติดบัตรประจำตัวพนักงานตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่

การรักษาสุขภาพ และความสะอาดของร่างกาย

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องดูแลรักษาสุขภาพโดยจะต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ และพึงรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดูสะอาดเรียบร้อยไม่ไว้หนวด เคราและเล็บตัดแต่งทรงผมให้ดูสุภาพเรียบร้อย

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (ตามกะ) ต้องมีหน้าที่รวมแถวในเวลา 07.00 น. และเวลา 19.00 น. เพื่อตรวจเครื่องแต่งกายและร่างกายของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เรียกแถวชิด ท่าซ้ายหัน ขวาหัน และท่าทำความเคารพ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ้งต้องทำเป็นประจำทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัด
 • ศึกษาทำความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา (ผจก.แผนกบุคคลและผู้จัดการของผู้ว่าจ้าง)
 • ดูแลควบคุมการเดินตรวจบริเวณพื้นที่อาคารตามจุดที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนด
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูสำนักงาน /โรงงาน คลังสินค้า การเปิด-ปิดน้ำไฟในพื้นที่
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบยานพาหนะ เขตหวงห้าม การตรวจค้นทรัพย์สิน และบุคคลเข้า-ออก รวมทั้งอำนวยความสะดวกผู้ที่มาติดต่อตามระเบียบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม
 • รายงานเหตุฉุกเฉินที่สำคัญ หรือจำเป็นให้กับผู้บังคับบัญชาโดยไม่ลังเลอย่างรวดเร็ว
 • ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่และบริเวณโดยรวม
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ประจำตัว และอุปกรณ์ส่วนกลางในพื้นที่หน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ไฟฉาย กระบองไฟ วิทยุสื่อสาร นกหวีด รวมถึงโทรศัพท์ประจำป้อมยาม
 • การรับ-ส่งเวรยามในแต่ละผลัดการปฏิบัติงาน จะต้องตรวจอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาทำความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรม วินาศกรรมและจารกรรม
 • ดูแลชีวิต และร่างกายของพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับความปลอดภัย
 • ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการทะเลาะวิวาทในพื้นที่
 • ตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลทั้งภายใน- ภายนอก
 • ตรวจสอบการเข้า-ออกของยานพาหนะทั้งภายใน- ภายนอก
 • เดินตรวจพื้นที่อาคาร ตามจุดที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนด
 • ดูแล ตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูสำนักงาน /โรงงาน คลังสินค้า การเปิด-ปิดน้ำไฟในพื้นที่
 • ป้องกัน และระงับการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ (ต้องผ่านการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น)
 • ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ
 • เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
 • ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ และบริเวณโดยรวม
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ประจำตัว และอุปกรณ์ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร นกหวีด รองเท้าบูท จักรยาน อื่นๆ
 • การรับ-ส่งเวรยามในแต่ละผลัดการปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ประจำพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด

หมวดว่าด้วยการแต่งกาย

 • ห้ามสวมรองเท้าอื่น นอกจากที่บริษัทฯ กำหนด
 • ห้ามใส่แว่นกันแดดสีดำทึบขณะปฏิบัติหน้าที่
 • ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมหลากสี อนุญาตเฉพาะสีขาว
 • ห้ามไว้เล็บยาว ผมยาว หนวดยาว
 • ห้ามทำสีผม และทรงผมที่ไม่เหมาะสมกับงานรักษาความปลอดภัย เช่น สีแดง สีม่วง อื่นๆ
 • ห้ามพนักงานหญิงทาเล็บสีฉูดฉาด
 • ห้ามใส่ต่างหูเกินข้างละ 1 ห่วง /พนักงานชายห้ามใส่ต่างหูเด็ดขาด
 • ห้ามใส่เสื้อคลุมกันหนาวที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ
 • ห้ามแต่งกายนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด

หมวดว่าด้วยข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการใช้อุปกรณ์ผู้ว่าจ้าง

 • ห้ามใช้โทรศัพท์ของผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามเข้าไปภายในสำนักงาน หลังเลิกเวลางานหรือวันหยุด (เว้นแต่มีข้อปฏิบัติกำหนดให้เข้าตรวจ)
 • ห้ามใช้สิ่งของส่วนตัวของพนักงานหรือส่วนกลางของหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต * คอมพิวเตอร์ หรือเล่นอินเตอร์เน็ต * ดื่มกาแฟของพนักงานหรือผู้ว่าจ้าง * เปิดเครื่องปรับอากาศ
 • ห้ามใช้ห้องน้ำของหน่วยงานนอกเหนือผู้ว่าจ้างหรือบริษัทฯ กำหนดไว้
 • ห้ามต่อเติมหรือเพิ่มเติมเอกสารคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัทฯ
 • ห้ามก่อไฟภายในหน่วยงานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามบันทึกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย หรือฉีกสมุดรายงานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นออกนอกหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษทองแดง ฯลฯ

หมวดว่าด้วยการปฏิบัติงานขณะปฏิบัติหน้าที่

 • ห้ามหลับเวร และละทิ้งหน้าที่ หรือจุดรักษาการณ์
 • ห้ามออกเวรก่อนคู่ผลัดมารับเวรโดยเด็ดขาด
 • ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมาอื่นๆ หรือยาเสพติดให้โทษทั้งก่อนและ/หรือขณะปฏิบัติหน้าที่
 • ห้ามเล่นการพนัน หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
 • ห้ามทะเลาะวิวาท ยุยง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
 • ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น ขณะตรวจค้น เปิด – ปิดประตูหรือแผงกั้น
 • ห้ามอ่านหนังสือทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย
 • ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ ภาษาท้องถิ่นหรือพูดเล่น
 • ห้ามใช้คำพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม /ไม่สุภาพกับผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ
 • ห้ามนำงานอดิเรกมาทำในขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น การซ่อมแซมเครื่องอิเลคโทนิค การเย็บปักถักร้อย
 • ห้ามนำกระเป๋า ถุง เป้ หีบห่อสัมภาระต่างๆ เข้า – ออก หน่วยงาน โดยไม่ผ่านการตรวจค้น
 • ห้ามสนิทสนมกับพนักงาน คนขับรถ แม่บ้าน ผู้รับเหมาโดยเด็ดขาด
 • ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดภายในหน่วยงาน เช่น หมากฮอส – หมากรุก ตระกร้อ ฯลฯ
 • ห้ามออกไปรับประทานอาหารนอกสถานที่
 • ห้ามทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับแต่ง ยานพาหนะส่วนตัวและผู้อื่น
 • ห้ามกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

หมวดว่าด้วยข้อห้ามเกี่ยวกับยานพาหนะ

 • ห้ามเคลื่อนย้ายและยุ่งเกี่ยวกับยานพาหนะ ที่ไม่ใช่ของตนเองโดยเด็ดขาด
 • ห้ามอนุญาตให้บุคคลภายนอกนำยานพาหนะเข้ามาจอดภายในหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

ชุดเครื่องแบบ


"งานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ เน้นให้บริการที่มีคุณภาพ"


คุณสมบัติของพนักรักษาความปลอดภัย

ณ ปัจจุบัน พ.ร.บ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ได้กำหนดดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ไม่เป็นโรคติดต่อ

สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคั

ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดสารเสพติดให้โทษ

ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื้อนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ

ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ระเบียบปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานการแต่งกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ต้องเป็นทรงผมสุภาพ  ไม่ไว้ผมยาวรุงรัง

ต้องไม่มีหนวดเครารุงรัง  รักษาใบหน้าให้สะอาด

ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

หนังหุ้มส้นสีดำ

ไม่ให้สวมใส่มากจนเกินไป

ต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง พูดจาสุภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย


สวัสดิการพนักงาน

 • มีเงินช่วยเหลือค่ารถในการเดินทางไปทำงาน (จุดที่อยู่ไกลบ้านพัก)

 • มีเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อบิดา-มารดาเสียชีวิต

 • จัดให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใกล้ที่พักอาศัย  เพื่อลดค่าใช้จ่าย

 • มีประกันสังคมและกองทุนทดแทน

 • มีเงินสำรองจ่ายค่าบ้านพักสำหรับพนักงานที่ไม่มีที่พัก

 • มีเงินสำรองจ่ายล่วงหน้า 1,500-4,000 บาท ภายใน  45  วัน

 • ปรับอัตราค่าจ้างตามระยะเวลาหรือพนักงานครบปี

 • ทำงานวันหยุดจ่าย 2 แรง

 • มีชุดเครื่องแบบฟรี ( ครบปี )

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save