ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
  • มีประสบการณ์ในการ รักษาความปลอดภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • ไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะ


ประเภทของงาน :

ดูแลรักษาความปลอดภัย


ลักษณะของงาน :
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป

จังหวัดที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ และ อยุธยา


เขตที่ปฎิบัติงาน :

จำนวน 2 คน

สมัครงาน